โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 52) จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26

วันเสาร์ ที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 52) จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช