การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

วันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ในรอบ 6 เดือน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ดังนี้ นายสุดเขต สวยสม ประธานกรรมการ ผู้อำน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษาสุโขทัย , ว่าที่ ร.อ. สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 กรรมการ และนายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัรยมศึกษากำแพงเพชร กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1g8Ob0dVvB7idcVjK4LEU-SRkaZGvQ_yZ