ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ทุกอำเภอ ได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เข้าร่วมปฏิบัติงานด้านบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่

เมื่อวัน พุธ ที่ 13 เมษายน 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกอภิภู ติรยาอติพร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จิตอาสา 904 ร่วมอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ณ บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุ (โค้งชุมชนบ้านหัวพลวง) ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยในห่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่องที่จะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาร่วมทำบุญ พักผ่อนและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ ทุกอำเภอ ได้ดำเนินการจัดชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เข้าร่วมปฏิบัติงานด้านบริการ และอำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฏิบัติงานด้านจราจร จุดบริการ และด่านตรวจชุมชนต่างๆ ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566