การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา SPM NW Model สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 ผลลัพธ์คุณภาพ (7 Quality) นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา SPM NW Model สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา SPM NW Model สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565 และการประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 ผลลัพธ์คุณภาพ (7 Quality) นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา SPM NW Model สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์