การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายภูมิภัทร ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ นายกฤษฎา วิศาลนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ นายวาณิช ยาเพ็ชรน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ และนางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม โดยมีนางชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ,และรองผู้อำนวยการ ทั้ง 2 ท่านพร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้