การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นางชรินรัตน์  แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม นางสาวเจริญขวัญ  จันสา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม นางสาวรจเรข  เกษสำโรง รองผู้อำนวยโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม และนางสาวภัทรภรณ์  น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม โดยมี นายจิโรจ  จิ๋วแหยม  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม,  และนางสาวอภิญญา ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้