การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ สนอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแคพิทยาคม นายพงษ์ภัทรวิชญ์ บุญศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนช่องแคพิทยาคม นางสาวสุรียวัลย์ สุขนิยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และนายคมกฤช แผนเสือ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ โดยมีนางประภาพร มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ ,นายปลอด โตทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้