โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ผลิตสารคดีท่องเที่ยวในรายการชุมชนแชมเปี้ยน ตอน ผ้าทอชุมชนบ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยทีมงานรวงข้าวสตูดิโอ

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม สพม.นครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ผลิตสารคดีท่องเที่ยวในรายการชุมชนแชมเปี้ยน ตอน ผ้าทอชุมชนบ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท โดยทีมงานรวงข้าวสตูดิโอ ได้ดำเนินการถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยวดังกล่าว ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ผู้ดำเนินรายการคือ นายวิชชากร สิทธิไกร นักเรียนชั้น ม.4/5 กำกับโดยนายชัชชัย ชมชื่น นักเรียนม.4/2 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ขอขอบคุณ คุณอุษา บุญสาพิพัฒน์ ประธานศูนย์เรียนรู้การทอผ้าบ้านเนินขาม ครูอำไพ ไกรลักษณ์ ครูวันเพ็ญ ภูฆัง นายสุรชัย ทาเอื้อ ผู้นำชุมชนและชาวชุมชนบ้านเนินขาม จังหวัดชัยนาท ที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำครั้งนี้ เชิญชวนติดตามรับชมได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 หรือแฟนเพจของชุมชนแชมเปี้ยน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 17.30 น. โดยมีผู้อำนวยการผลิต นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายไพบูลย์ เขียนประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางชลดา สมัครเกษตรการ ว่าที่ร้อยตรีฉัตรมงคล สูงเนิน และนางนพมาศ เปฎะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีครูผู้ควบคุม นางสาวเกสรี แจ่มสกุล นายปริวัตร ศรสุรินทร์ นางสาวนริศรา ตรีสังข์ นางสาวกนกพร คำลือไชย และนายภูมิศักดิ์ คงจันทร์