การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community) และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา ถวิลไทย นางสัมพรรณ ถวิลไทย ร่วมกับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์​ นำโดย นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยเทคนิค Gamification เวลา 10.00-11.00น รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet : hac-zzjm-wkd นำเสนอโดย ครูพัชรวรรณ ไวทยกุล ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 67 คน