การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายสังวร  ยมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม  นางสุวิมล สีคง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และนางศิฏามาส  น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565  ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา  โดยมี นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา, และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้