การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา นางสาวณัฐทิวา  ขุนวังกรด รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว  นางสาวปภัสรา      โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม และนางวิระดา  แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา       ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา โดยมี นางสาวธัญญาภรณ์  นาจำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา, นางสาวจารุวรรณ  ทองนิตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้