การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นางประภาพร  มั่นพรม ผู้อำนวยการโรงเรียน   จันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ นายปลอด โตทรัพย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ นางสาววนิดา  บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ และนางสาวจิราวรรณ  พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา   พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์  โดยมีนางสาวณัฐชานนท์  ยอดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์, นางตรีทิพย์ธิดา  โพธิ์ชาธาร รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้