พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566

วันอังคาร ที่ 4 เมษยน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ และ นางณฐมน บุญประสพ เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 ณ พระอุโบสถ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง