การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นางสาวจงกล  เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นางพะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ และนางสัมพรรณ ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม โดยมีนายสิงหวรรธน์  มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม ,และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 2 ท่าน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้