การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายทิพย์  แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนไพศาลีพิทยา นายนิวัฒน์ วิทยารักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และนางวิระดา แก่นกระโทก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา โดยมีนายอินทพงษ์  จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา , นายวันชัย  แย้มจันทร์ฉาย รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้