การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพ การศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายอินทพงษ์  จินดาทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา นายวันชัย  แย้มจันทร์ฉาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมรอกวิทยา นายไพโรจน์  เลื่องลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว และนางศิฏามาส  น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา  โดยมี นางสาวศรีภาวรรณ  ไสโสภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา , พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้