การติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียน
เก้าเลี้ยววิทยา นางสุวรรณา ภมรพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยว นายเขตรัตน์ ม่วงสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพระบางวิทยา โดยมีนายกิจจา เอี่ยมระหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา , และนายอภิเชษฐ์ บุญพยอม รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้