การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายนริศ ธรรมปรัชญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม นายวัชระ พรมชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม นายพงศกร โมงขุนทด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ และนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร โดยมีนายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร , นางสาวกัญญา ขำดวง นายชนพัฒน์ บัวพา รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้

ภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1PA7OtmXzbFfOlm5XAzS0ekkfRf2Y_2VT