สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2566

วัน จันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยก่อนการประชุม นายบุญชอบ โตคำ ประธานอนุกรรมการ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา นายชำเรือง เรืองขำ ผู้แทน ก.ค.ศ. มีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ นายบุญชอบ โตคำ ประธานอนุกรรมการ , นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งเป็น เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา , นายชำเรือง เรืองขำ ผู้แทน ก.ค.ศ., นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล, นายทรัพย์ ดวงขอุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, นายวินัย ทองมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น, นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา, นายวิจิตร จินตนา ผู้แทนครู , ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้แทน กศจ , นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น โดยมี นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ผู้ช่วยเลขานุการ, นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย