การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ที่ 109/2566 ได้แก่ นายปัญญา พรหมบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา, นายศุภฤกษ์ ศิโรทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทับกฤชพัฒนา, นางสาวอมรา อิ่มศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม และ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 และ ร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ โดยมีนายพงษ์เทพ เจริญไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ท่าน พร้อมด้วยคณะครู และหัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนร่วมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้