การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยรูปแบบ Active Learning และการจัดทำ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยรูปแบบ Active Learning และการจัดทำ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติวิทยากรโดย ผศ.ดร. สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน จากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สพม.นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 และ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ (ห้องถ่ายทอด) ผ่านระบบโปรแกรม Cisco Webex