การประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อจัดเตรียมความพร้อมก่อนเข้าประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์