การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตอัจฉราลัย

วันพุธ ที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2565-31มีนาคม 2566) และ การพัฒนาตามข้อตกลง (PA) การปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตอัจฉราลัย โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 7 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม โรงเรียนไพศาลีพิทยา โรงเรียนวังข่อยพิทยา โรงเรียนตะคร้อพิทยา โรงเรียนวังบ่อวิทยา และโรงเรียนพนมรอกวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ กตปน. มีการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ หอประชุม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์