การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community)  และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น  นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PELC (Professional English Teaching and Learning Community)  และสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ซึ่งเป็นกิจกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดำเนินการโดยคณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นางเมตตา  ถวิลไทย นางสัมพรรณ ถวิลไทย  ร่วมกับโรงเรียนหนองบัว​ นำโดย นายวิฑูรย์  งามนิธิจารุเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนหนองบัว ใน​   หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อมัลติมีเดียผ่านการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)​ ​ เวลา 10.00-11.00น รูปแบบ VDO Conference โปรแกรม Google Meet : hac-zzjm-wkd  ผู้เข้าร่วมแลกเปลียนเรียนรู้ ได้แก่ ข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ผู้สนใจรวมทั้งสิ้น 119 คน