ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 1 สหวิทยาเขตวิมานลอย

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการ ศึกษาของสถานศึกษา รอบ6 เดือน ครั้งที่ 1 (1ตุลาคม 2565-31มีนาคม 2566) และ การพัฒนาตามข้อตกลง (PA) การปฏิบัติงานหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ของสหวิทยาเขตวิมานลอย โดยมีโรงเรียนเข้ารับการประเมิน จำนวน 6 โรงเรียนดังนี้ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนโกรกพระ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา โรงเรียนเขาทองพิทยาคม และโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะกรรมการ กตปน. มีการจัดนิทรรศการการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ หอประชุมอาจารย์โชติอนุสรณ์ โรงเรียนนครสวรรค์