การประชุมเลขานุการคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ  พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเลขานุการคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษารอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม Guest Room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์