ประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

วัน พุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯปี 2566 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” เพื่อให้การดำเนินงานโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ทันตามระยะเวลา และเป็นแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานสำหรับทุกจังหวัด โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting