การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนนครสวรรค์ 

วันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2566 มีการนำเยี่ยมชมบรรยากาศ โดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้เข้าสอบ เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส มีประสิทธิภาพ  ณ  โรงเรียนนครสวรรค์