การตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566  นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์  นางปาหนัน ชื่นชาติ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายอนันตศักดิ์ น้ำเย็น นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ได้ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนนครสวรรค์ และโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ในการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดำเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์