การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัดครั้งที่ 4 / 2566 

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัดครั้งที่ 4 / 2566 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จำกัด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์