การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล”การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards: OBECQA) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล”การขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards: OBECQA) ประจำปีงบประมาณ 2566หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ” โดยมี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน 37 ท่าน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 67 ท่าน คณะศึกษานิเทศก็สำนักงานเขตพื้นที่กาศึกษา 9 ท่าน และ ครูที่รับผิดชอบงานประเมิน 7 ท่าน การอบรมในวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สมชัย ชวลิตธาดา อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธนบุรี อดีต ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนเอกชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประมศึกษาสมุทรสาคร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญการประเมิน การติดตาม ตรวจเยี่ยมตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสพฐ : OBECQA เป็นวิทยากรให้ความรู้ในวันนี้ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/10ivRwIoYH27EU0ry2x_e8Rgkplmf6b46