โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัน เสาร์ ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 10- 11 มีนาคม 2566 มีการบรรยายพิเศษ การปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสุขและมีความสำเร็จ โดย นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานวิชาการและงานบริหารงานบุคคล โดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป โดย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมการเสวนาการบริหารจัดการศึกษา มีการแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อระดมสมองและหมุนเวียนกลุ่มเพื่อพัฒนางานในแต่ละด้าน ให้ครบทั้ง 4 ด้าน 1. ด้านการบริหารงานวิชาการ 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป ณ โรงแรม ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

ภาพจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1ugm-vz8iZEOPILHpAYnAOxxCQREf6grT