การซักซ้อมการประเมิน Mock Assessment โรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: OBECQA ระดับ OBECQA

วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 09.00น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยม Coaching Team ระดับเขตพื้นที่ประกอบด้วย ดร.จงกล เดชปั้น ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์, ดร.จิณณวัฒน์ โคมบัว ผู้ทรงคุณวุฒิ, นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์, นางสัมพรรณ ถวิลไทย และนางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ดำเนินการซักซ้อมการประเมิน Mock Assessment โรงเรียนที่ยื่นขอรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: OBECQA ระดับ OBECQA ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โดยมีนายอิทธิรัฐ น้อยเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมซักซ้อมการประเมินและเตรียมความพร้อมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: OBECQA ระดับ OBECQA ต่อไป