สพม.นครสวรรค์ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทัธยมศึกษานครสวรรค์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ประกอบด้วย นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลา นางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ นางณฐมน บุญประสพ เจ้าพนักงานธุรการ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมเทวสภา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์