สพม.นครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา และโรงเรียนช่องแคพิทยาคม

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ นายคมกฤช แผนเสือ นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชั้นขั้นพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ณ โรงเรียนหนองโพพิทยา และโรงเรียนช่องแคพิทยาคม