การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ สพม.นครสวรรค์

วัน จันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมบ้านร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยก่อนการประชุม นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ซึ่งเป็น เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย นายบุญชอบ โตคำ ประธานอนุกรรมการ, นางศรินทิพย์ งามนิล ผู้แทน กศจ, นายชำเรือง เรืองขำ ผู้แทน ก.ค.ศ., นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล, นายทรัพย์ ดวงขอุ่ม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย, นายวินัย ทองมั่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาหรือด้านอื่น, นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา, นายวิจิตร จินตนา ผู้แทนครู, นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น , ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมี นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด ผู้ช่วยเลขานุการ, นางสาวกุลนิดา ศรีสิงห์ ผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ด้วย