ประชาสัมพันธโครงการทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาต่อประเทศจีนประจำปี 2566