การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาววราภรณ์ สิงห์สังข์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้างานวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระ ครูหัวหน้างานวิชาการและครูหัวหน้างานนิเทศภายในสถานศึกษา ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC