การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

เมื่อวันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนพนมรอกวิทยา ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางวรนุช ประสารพันธ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างานวิชาการ ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC