การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ภาคเช้า ณ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม (สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน) ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ ทองไหล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ นางชลดา สมัครเกษตรการ รอบผู้อำนวยการโรงเรียน นานพมาศ เปฏะพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูผู้รับผิดชอบนิเทศภายในสถานศึกษา และภาคบ่าย ณ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม (สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน) ผู้รับการนิเทศได้แก่ นางสาวเมทาวีย์ กองเรืองกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนรายวิชา เคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ นางชรินรัตน์ แผงดี ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรจเรข เกษสำโรง รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเจริญขวัญ จันสา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการนี้ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้กระบวนการ PLC