การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนไพศาลีพิทยา ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวรัชนีกร บุญอ่อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ นายทิพย์ แดงนิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวพยอม เกิดมงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวรุ้งกานต์ เอมบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางจรัสศรี หะทะยัง ครูหัวหน้างานนิเทศการจัดการเรียนรู้ และ นางสาว นภาภรณ์ เพียงเพ็ญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในการนี้ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC