การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 พร้อมแจ้งข้อราชการ นโยบาย และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมด้วย นายสมบัติ ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ โดยมีการนำเสนอ Best Practice การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการนำเสนอประเด็นท้าทาย วPA สายงานผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีตัวแทนแต่ละสหวิทยาเขตละหนึ่งโรงเรียนเข้าร่วมนำเสนอ และจัดนิทรรศการ ณ ห้องประชุมราชสิทธิเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ภาพจากไดร์ฟ

ภาพเพิ่มเติมจากไดร์ฟ https://drive.google.com/drive/folders/1lqFUIpcSjOkeFf2fl29ru8x9C6kD8vMC?usp=sharing