สพม.นครสวรรค์เป็นคณะกรรมการประเมิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่

เมื่อวันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 07.00 น. นำโดย นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 7 พร้อมด้วย นายยงยุทธ์ ธาราวัชรศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นางสาวอร่าม วัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ, นางอิสริยา พันธุ์เขตกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ, นางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกฤตา สนิทจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เป็นคณะกรรมการประเมิน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ตามคุณสมบัติที่สามารถจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ทั้ง 5 ด้าน ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย