การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม (สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน) ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นายธัชกร ศรีเริงหล้า ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ นายจิโรจ จิ๋วแหยม ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวอภิญญา ยอดนิล รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการนี้ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้กระบวนการ PLC