การประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับ A2 รูปแบบออนไลน์

📰 วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30น นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางเมตตา ถวิลไทย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ดำเนินการโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR โดยจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR ระดับ A2 รูปแบบออนไลน์ ผู้เข้าสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 /6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จำนวน 42 คน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ระยะเวลาทดสอบ 60 นาที ระยะเวลาทดสอบ 60 นาที 100 คะแนน แบบทดสอบแบ่งเป็น 3 part ได้แก่ Listening, Reading and Grammar ผลคะแนนสอบ ค่าเฉลี่ย 72 คะแนนสูงสุด 89 คะแนนต่ำสุด 50 ค่ามัธยฐาน 74 และ ค่าฐานนิยม 77