ลงพื้นที่ นิเทศ ให้คำแนะนำ การดำเนินงานโครงการของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 09.00 น. นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ ผู้เชี่ยวชาญโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สสวท.( SMT) ประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม นายคมกฤช แผนเสือ  นางสาวอมรรัตน์ แก้มาลา นางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ นิเทศ ให้คำแนะนำ การดำเนินงานโครงการของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โดยมีนายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูที่รับการนิเทศการสอน ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในครั้งนี้