การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

เมื่อวันอังคาาที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายคมกฤช แผนเสือ และนางสาวจิราวรรณ พุ่มต้นวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้านิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนช่องแคพิทยาคม โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ และครูผู้ร่วมนิเทศ ทั้งนี้ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ PLC