สพม.นว เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระยะที่ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นายสมบัติ  ล้อจงเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในระยะที่ 1 โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพในการประกอบวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในอนาคต โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแอปพลิเคชัน Zoom