การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางวิระดา แก่นกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางศิฏามาส น้อยสอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนวังบ่อวิทยา ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ แป้นเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ ทั้งนี้ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ PLC