การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวภัทรภรณ์ น้อยกอ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษและนางสาวอาทิตยาภรณ์ พุ่มขจร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 การนิเทศภายในสถานศึกษา ใช้ห้องเรียนเป็นฐานใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ระยะที่1 ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ (สหวิทยาเขตทุ่งหินเทิน) ผู้รับการนิเทศ ได้แก่ นางสาววิลาวรรณ พุ่มเกิด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 5 โดยผู้เข้าร่วมการนิเทศ ได้แก่ นายสมคิด เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวานิช ยาเพ็ชรน้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูหัวหน้าวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และครูผู้รับผิดชอบงานนิเทศภายในสถานศึกษา ในการนี้ได้ดำเนินการสังเกตการจัดการเรียนรู้เชิงรุก และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้กระบวนการ PLC